Αδειοδοτήσεις

Το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της epsilon Ενεργειακή-Κατασκευαστική αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τη συνολική διαδικασία αδειοδοτήσεων μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της μονάδας βιομάζας σας.

Αναλαμβάνουμε:

  • Τον έλεγχο καταλληλότητας του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ και τους ισχύοντες νόμους περιβαλλοντικά και πολεοδομικά.

  • Την προετοιμασία και υποβολή στον ΔΕΔΔΗΕ ενός πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, τοπογραφικών και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος, μέχρι και την προσφορά σύνδεσης.

  • Την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών και την παρακολούθηση της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

Η Μ.Π.Ε. συνιστάται να εκπονείται στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού του έργου.

  • Την κατάθεση της οικοδομικής άδειας (απαιτείται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

  • Τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και σύμβασης πώλησης με τον ΔΑΠΕΕΠ.

  • Τη δήλωση ετοιμότητας του σταθμού βιομάζας στον ΔΕΔΔΗΕ.

  • Την κατηγοριοποίηση του σταθμού βιομάζας στο σύστημα τιμολόγησης του ΔΑΠΕΕΠ.
 
 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλάβουμε τη διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας σας γρήγορα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται.