Μονάδα Βιομάζας 1MW στην Ημαθία

 

Ο σταθμός βιομάζας έχει εξοπλιστεί με τον πλέον σύγχρονο και αυτοματοποιημένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, που διαθέτει όλες τις  απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις και έχει εφαρμοστεί και  δοκιμαστεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

 

Για τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται βιομάζα φυτικής προέλευσης σε μορφή chips ξύλου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά – όπως μέγεθος,  υγρασία και θερμογόνο δύναμη. 

Ο σταθμός βιομάζας ισχύος 1MW, αξιοποιεί αγροτικά και δασικά υπολείμματα τα οποία βρίσκονται σε πληθώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας.

Ο σταθμός βιομάζας έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί όλο το 24ωρο µε συνεχή παροχή Α’ ύλης µέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας της μονάδας. 

 

Η μονάδα βιομάζας αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα :

 1. Tον αποθηκευτικό χώρο. 
 2. Τον αεριοποιητή. Στη θερμική αεριοποίηση, στόχος της διεργασίας είναι να μετατρέψει πλήρως το στερεό καύσιμο σε ένα εύφλεκτο αέριο μείγμα. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες διεργασίας (700–1100°C) και ένα σημαντικό τμήμα της ενεργειακής πρώτης ύλης θα μετατραπεί σε ένα σύνθετο αέριο (syngas) στο εσωτερικό του αεριοποιητή.
 3. Το σύστημα καθαρισμού. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα ο καθαρισμός και εν συνεχεία  η ψύξη του αερίου, ώστε το αέριo να είναι κατά το μέγιστο αποδοτικότερο.
 4. Τη δεξαμενή ύδατος. Κατά την είσοδο του παραγόμενου αερίου στο σύστημα φιλτραρίσματος, απαιτείται η χρήση ύδατος για τον καθαρισμό και την ψύξη του. 
 5. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (διάταξη genset): γεννήτρια -μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). Tο αέριο  τροφοδοτείται στη ΜΕΚ, η οποία καταναλώνει το αέριο και σε συνεργασία με την σύγχρονη γεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
 6. Το λογισμικό του συστήματος. 
 7. Το μετασχηματιστή ΧΤ/ΜΤ. 
 8. Τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία της μονάδας βιομάζας. 

Οικονομικά δεδομένα

Στο συνολικό κόστος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα συμπεριλαμβάνονται:

 • Η Οικοδομική Άδεια για τις εγκαταστάσεις.
 • Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
 • Οι όροι σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ.
 • Το κόστος Εγγυητικής Επιστολής που ορίζει ο νόμος.
 • Η κατασκευή υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Η αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Η εγκατάσταση του χώρου αποθήκευσης της Α’ ύλης.
 • Η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εργατικού δυναμικού.
 • Το κόστος σχεδιασμού της μονάδας, οι μελέτες μηχανικών.
 • Το κόστος εγκατάστασης, η επίβλεψη κατασκευής, η θέση σε λειτουργία, η τεχνική υποστήριξη, η εκπαίδευση προσωπικού.
 • Τα υπόλοιπα έργα υποδομής που απαιτούνται.
 
To κόστος λειτουργίας της μονάδας βιομάζας, περιλαμβάνει :
 
 • Η αγορά – προμήθεια της Α’ ύλης (βιομάζας).
 • Η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (ετήσιο συμβόλαιο με epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική).
 • Η ασφάλιση της μονάδας.
 • Οι δαπάνες για το εργατικό προσωπικό και τον υπεύθυνο μηχανικό.
 • Τα γενικά έξοδα διαχείρισης.
 • Λοιπά έξοδα (αναλώσιμα, λογιστικά κ.α.).

Η επένδυση σε μονάδα βιομάζας με τη τεχνολογία της αεριοποίησης αποτελεί µια ασφαλή επενδυτική επιλογή υψηλών αποδόσεων.

 Συνοπτικά

Τα βασικά σημεία της παρούσας επένδυσης είναι:

 • Χαμηλό ύψος επένδυσης.
 • Ετήσια υψηλή απόδοση κεφαλαίου και επιστροφή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Εγγυημένη σταθερή προμήθεια ποιοτικής, χαμηλού κόστους, Α’ ύλης.
 • Περιορισμένο – ελεγχόμενο κόστος λειτουργίας.
 • Εγγύηση καλής και συνεχούς λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Μηδενική επιβάρυνση περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας.