Συλλογή υπολειμματικής βιομάζας και νέες θέσεις εργασίας

Συλλογή ετήσιων κλαδεμάτων, εκριζώσεις καλλιεργειών και πάσης φύσεως δέντρων, συλλογή ριζωμάτων, κορμών και οποιασδήποτε ποσότητας ξυλώδους βιομάζας, προς αξιοποίησή τους ως πηγή ενέργειας.

Λύση στο πρόβλημα της υπολειμματικής βιομάζας που θάβεται και σαπίζει εντός των αγροτεμαχίων, επιβαρύνοντας υπέρμετρα το καλλιεργήσιμο υπέδαφος.

Λύση στο πρόβλημα των πεταμένων ριζών στα ρέματα της περιοχής.

Ανανέωση καλλιεργειών για μεγαλύτερες αποδόσεις.

Ουσιαστική ανακύκλωση υπολειμματικής βιομάζας.

Πραγματική αειφόρος ανάπτυξη.